Handog namin sa Iyo Ama

Handog namin sa Iyo, Ama,
ang tinapay at alak na ito
Handog ng bayang umaasa,
sumasamba’t nagmamahal sa ‘Yo

Nawa’y dalhin ng ‘Yong anghel
ang aming panalangin sa ‘Yong dambana
Katulad ng halimuyak ng insensong
umaakyat sa kalangitan

Nawa’y ang aming kaloob
maging si Hesukristong aming Panginoon
Ang sinumang tumanggap at makisalo
ay mabubuhay kailanpaman

Ferdz Bautista 

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive