Magnificat 2 (Ang akong kalag midayeg sa akong Dios)

Ang akong kalag midayeg sa akong Dios
Kay giisa niya ang akong pagpakaubos
Gitawag ko'g bulahan labaw sa nga tanan
Ang dinayeg sa mga kaliwatan 
Kay gamhanan ang Dios ug ang kabus nabulahan

Iyang gipangtuali ang trono sa may gahum
Ang bahandianon nahimong mga gutom
Iyang saad sa kalooy ngadto kang Israel
Iyang gimatuod ug gituman
Nagmatinud-anon siya sa pulong n'ya ngadto kang Abraham

Daygon ta ang Ginoo sa kahangturan 

R. Villanueva 

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive