Pinalangga Kong Lungsod

Pinalangga kong lungsod tubaga ako 
Unsa bang dautan ang nahimo ko nganha kanimo
Nga nianang cross ilansang mo ako?

Ako karon masulob-on nga kanimo nagsud-ong
Daw wala ka masayud sa gibuhat ko karon
Ang imo mang kasal-anan maoy akong gipas-an
Ug gibaon sa lubnganan aron ka maluwas 

Kon mosunod ka kanako sa gilaktan kong dalan
Ug buot makig-ambit sa akong mga kalisud
Dawaton mo ang pag-antus sa tanang mga adlaw
Siya imong pas-anon sa tanang higayon

Kabilin ko alang ninyo akong lawas ug dugo
Buhi nga handumanan sa dakong paghigugma
Sa matag buhat niini inyo akong gihandom
Ug ako magpabilin sa inyong kiliran

Ako karon masulob-on hangtod sa kamatayon
Dili mo ba mahimo ang pag-uban kanako.
Ang diwa ninyo malig-on apan huyang ang lawas
Busa pag-ampo kamo sa tanang higayon.

Kamo karon nangabuta wala ninyo makita
Wala kamo masayod sa gugma sa inyong Dios.
Kamo karon nagabarog sa iyang atubangan.
Ang mga pasipala maoy inyong gasa.

Ako ang kamatuoran, dalan ug kinabuhi
Ang modawat kanako dili gayod mamatay
Ayaw ako isalikway aron kamo mabuhi.
Sunod kamo kanako ngadto sa amahan.

Ako imong magbubuhat nga nagtubos kanimo
Ang imong kaala-ot ako nga gi-ambitan.
Aron lamang pagpakita sa akong paghigugma
Ug kini imong balos tunok ug latigo.

Ayaw kamo pangahadlok panalipdan ko kamo.
Ako ang magbalantay sa panon sa Amahan.
Kinabuhi ko itugyan ang dugo ko iula.
Aron kamo mabuhi sa kahangturan.

Ako ang nag-amoma ug nagpadako ninyo
Apan kamo misukol sama sa mga bata.
Ang mga baka ug asno sa agalon moila
Kamo wala moila sa nagtubos ninyo.

Ako mianha kaninyo, Pagtawag sa nasaag
Ug pagdala kanila, Sa gingharian sa Dios
Duol kamo kanako, Aron sa pag pahulay
Sangpitang akong ngalan, ug kamo maluwas

Ang kasakit daw espada sa dughan mo molagbas
Tungod sa pag-ambit mo sa akong kasakitan.
Ikaw ang bag-o nga Eva inahan sa katawhan
Kanimo ko itugyan ang akong tinun-an.

Ang gugma ko alang kanimo karon inyong nakita
Dili gayod kapugngan ang baha sa gugma ko.
Dako ang akong kaluoy sa tanan kong katawhan
Karon dawata ninyo kinabuhing dayon

Ako ang inyong kahayag nga walay pagkapalong.
Lakaw kamo sa dalan nga akong giagi-an.
Ug dili kamo mapandol, dili kamo masaag
Kay ako maga-agak sa hinigugma ko

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive