Osana Sa Anak Ni David (Osana al Figlio di David)

Hosana sa anak ni David 
Osana sa manunubos

Ablihi, O mga pultahan sa kanunay mosulod
Ang hari sa himaya
Magsimba ang langit ug yuta 
Maghangtud ang Iyang gahum

O kadagatan ug kabukiran paminawa
Moabot ang hari sa gugma
Magahatag bino ug pan
Kalinaw sa tanan

O birhen nga duol sa kahitas-an
Nakaangilon sa grasya ug kadungganan
Tabangi ang imong anak
Ihatag na ang manluluwas sa kalibutan

Usa ka adlaw moabot ang maghuhukom
Si Hesus maayo ug mapaubsanon
Ang atong mga sala pasayloon 
Busa magbag-o nata karon

Pasidunggan pagdaygon ug himayaon
Ang amahan ug anak 
Ug ang Espiritu Santo
Hangtud sa kahangturan

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive