Pasko Sa Pagkabanhaw

Atong awitan ang Ginoo (Alleluia)
Hari sa himaya (Alleluia)
Angay Siyang simbahon (Alleluia)
Nabanhaw gikan sa kamatayon (Alleluia)

Nianang buntag sa banag banag (Alleluia)
May mga babaye (Alleluia)
Nga nangadto sa pagtan-aw (Alleluia)
Sa lubong ni Kristo (Alleluia)

Apan may usa ka manulunda (Alleluia)
Ang namulong ngadto kanila (Alleluia)
Ang Ginoong Jesukristo (Alleluia)
Nabanhaw na karon(Alleluia)

Ang Ginoo pagdaygon ta (Alleluia)
Ang iyang ngalan isangyaw ta (Alleluia)
Ngadto sa tibuok langit (Alleluia)
Ug yuta (Alleluia)

Offertory song


No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive