Purongpurong Nga Maidlot

Purong-purong nga maidlot
Maoy timaan sa pagkahari mo
Gisalikway sa mga katawhan
Nahimo kang buhi nga sakripisyo
Ug sa trono sa pag-an-tus nagahari ka karon,
Kay ang among pagpasigarbo
Buot nimo nga luwason
 
O, Jesus nga mapaubsanon ug kasingkasing
Himo—a nga ang among mga kasingkasing
Mahisama sa imoha

R. Villanueva


No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive