Sa Dihang Imong Gisangpit (Salmo 20)

Sa dihang imong gisanggpit panahon sa kalisod
Wa ka ba panumbalinga sa Ginoo ni Hakob?    
Busa dinha sa imong halad gikahimut-an ka karon
Sayud kang imong madawat ang imong pangayo-on

Ang paglampus s'imong gilaraw moy nag-aghat ning awit mo
Sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang pagkamaayo

Bisan pa hataas ang langit gitubag sa iyang pinili
Nga wa mosalig sa tawhanon nga gahum
Ug diha sa kalisud hinuon mibarug

Nagpasigarbo sa ngalan sa Ginoo 
Ug giluwas, kay gisangpit ka niya.
Mabulahan ka, sa imong pangaliya.

R. Villanueva

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive