Mga Ganghaan (Salmo 24B)

Mga ganghaan, pasudlang Hari sa himaya.
Kinsa kining Hari sa kahimayaan? 
Ang gamhanan sa panggubatan nga mibuntog sa tanan
Dios sa kagahuman.

Kinsay makasaka sa Iyang santos nga bukid
Ug mobarug sa Iyang atubangan?
Kadtong putli ug mga kamot
Kansang kasingkasing mahinlo
Kadtong Iyang pinalanginan
Linain sa mga kaliwatan 
Nga nangita sa dagway sa Dios ni Hakob

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive