Ayaw Kalimti

Ayaw kalimti nga namatay si Jesus
Alang kanato ug nabanhaw gikan sa mga minatay

Kon mamatay kita sa Ginoo mabuhi ta uban Kaniya
Mabuhi ta uban Kaniya

Kon mag-antus kita sa Ginoo maghari ta uban Kaniya
Maghari ta uban Kaniya

Naa Kaniya ang tanan tang kasakit ug ang tanang kalipay ug ang tanang kalipay

Naa Kaniya ang tanan tang paglaum ug ang tibuok tang gugma ug ang tibuok tang gugma

Naa Kaniya ang atong katubsanan ug ang tanan tang grasya ug ang tanan tang grasya

Naa Kaniya ang atong kaluwasan ug ang tibuok kalinaw ug ang tibuok kalinaw

Mary Hefron

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive