Amahan Namo

Rudy Villanueva

Amahan namo, nga anaa sa mga langit,
Pagdaygon ang Imong ngalan, umabot kanamo ang Imong gingharian,
Matuman ang Imong pagbuot dindi sa yuta, maingon sa langit,
Ang kalan-on  namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa,
Ug pasayloa kami sa among mga sala,
Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo
Ug dili Mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami,
Luwasa kami sa dautan.

Kay Imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, 
Hangtud sa kahangturan, Amen. Amen.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive