Salmo 46: Tanang Katawhan

Rudy Villanueva

Tanang katawhan, pamakpak kamo, singgit sa kalipay ngadto sa Dios.
Siya lamang ang takus kahadlokan, ang Hari sa tibook kalibutan.

Tanang katawhan, gipahiubos, ingo'g tumbanan sa atong tiil.
Ang atong kabilin gikan Kaniya, mahigugmaong gasa alang kang Hakob.

Koro:
Alirongan ta ang trono sa Dios sa mga singgit sa kalipay
Uban sa tingog sa trompeta.
Daygon ta, O daygon ta kay Hari Siya, Hari Siya.

Tanang katawhan sa Dios ni Abraham, tanang kaharian ning kalibutan,
Ilhon nato Siya ang tag-iya, tinubdan sa tanang kagahuman.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive