Hagit sa Ebanghelyo

Narcisa Fernandez, fma

Ang hagit sa ebanghelyo alang kanato,
Higugmaon ta ang atong isigkatawo.
Apan kon tinud-on ta ang pagserbisyo,
Mosubay ta'g kalbaryo, sama sa atong Ginoo.

Koro:
Dili sayon ang pagsunod kang Kristo;
Daghang tunok ang dalan nga agi-an mo.
Bug-at ang krus nga pas-anon mo,
Ug kamatayon naa naghulat kanimo.

Si Kristo mismo nag-ingon sa mga tinun-an;
Pagbantay kay panakpon kamo'g biay-biayon.
Prisohon kamo ug ilhong mga tamapalasan,
Ug ang naa sa gahum, human kamo'g silotan.

Bulahan ang gilutos tungod sa ilang tinoohan,
Bulahan ang gidaug-daug ug gibugalbugalan.
Bulahan ang mobarug alang sa katarungan,
Magmalipayon sila, ila ang gingharian.

1 comment:

Previous Posts

Posts in our Archive