O Maria, Rayna sa Pilipinas

O Maria, Rayna sa Pilipinas
Narcisa Fernandez, fma


Koro:
O Maria, Rayna sa Pilipinas, panalipdi kami sa mga katalagman,
Agaka kami ngadto sa Manluluwas.
Si Kristo nga Anak mo ug ang among kagawasan.

Ug paminawa kining among mga pag-ampo.
nga gikan gayud sa kasingkasing namo:
Mga pagtuaw, panlimbasug ug pagpangaliyupo,
Luwasa kami sa dayong kasubo.

Kon nagkabugnaw kining among gugma kanimo,
Ug nahanaw na ang among kanhing kayano;
Kon ugaling kami day walay kaligdong sama nimo,
Dungga kami ug pasayloon mo.

Ilingi na ang imong mga mata kanamo,
Ug lig-ona na ang among pagtuo ni Kristo,
Ug dalhon mo kami sa altar sa gugma'g kaambitan,
Inahan, ikaw ang among dangpanan.

Pagahimoa kami nga mapasalamaton,
Ug inita kami sa gugma mong langitnon,
Ug dasiga kami bisan sa kalisud magpadayon,
Pagpuyo sa kinabuhi nga diosnon.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive