Ang Tawag

Narcisa Fernandez, fma

Ang tawag sa atong Ginoo, tubagon unta sa pagtuo.
Maninguha kita na malaumon, ang Ginoo makakagahum.
Ang tawag larawan sa gugma, mao'y hagit sa tagsa-tagsa.
Gitawag ka sa pag-alagad sa tiunay mong paghalad.

Koro:
Pagkadaghan sa anihunon, pagkanihit sa mangangani karon,
Hatagan unta kita sa Ginoo, ug daghang mamumuo.

Ug sangpiton ta si Maria, inahan nato sa kanunay.
Maghiusa kita uban kaniya; magmalig-on  kita sa gugma.
Kay ania man sa kamut ta ang paglaum sa tagsa-tagsa.
Gitawag ta sa pag-alagad, sa tiunay tang paghalad.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive