Mag-awit kitag Aleluya

Narcisa Fernadez, fma

Mag-awit kitag aleluya, Mag-awit kita, Mag-awit kita.
Kay nabati ta ang kabalaan sa langitnong pagtulun-an.
Aleluya, aleluya, alelu, aleluya.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive