Kordero sa Dios

Narcisa Fernandez, fma

Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Hatagi kami sa kalinaw.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive