Maria, Bituon sa Bag-ong Ebanghelisasyon

Florencio Salvador - Fruto Ramirez, SJ

Sa 'mong pagpanaw sa kadagatan sa sakayan nga among Simbahan
Ikaw Maria among kauban sa paglatas sa kalaworan.
Ikaw Bituon sa kaadlawon, ikaw ang dan-ag sa mga matuohon.
Sa 'mong pagtuman sa kasugoan, ikaw panig-ingan ug gabayan.
Ulipong masinugtanon, danagan mo kami sa 'mong misyon.
Ikaw, kahayag nga masidlakon, Bituon sa bag-ong ebanghelisasyon.
Ikaw, Maria ang mag-agak kanamo ngadto sa imong Anak.
Ikaw, kahayag masidlakon, Bituon sa bag-ong ebanghelisasyon.
Ikaw, Maria ang mag-agak kanamo sa imong Anak,
Kanamo ngadto sa imong Anak!

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive