Lungsod nga pinili


Lungsod nga pinili, himayaon mo ang Dios nga nagahatag, kinabuhi mo.
Unsay ikabalus mo, sa 'yong kaayo, pagpuyo diha sa pulong sa Dios.

Koro:
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
Alelu, aleluya.

Awit sa pagpasalamat, imo sa singgit sa pagdayeg, ipalanog ta.
Gikan sa kasadpan, ngadto's sidlakan, himayaon ang Dios sa Tanan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive