Way Sukod ang Pagmahal

Msgr. Rudy Villanueva

Way sukod man ang pagmahal alang kanako gipakita Mo
Ang kamatayon walay gahum sa pagbugnaw nianang dakong kalayo
Hinonoa Siya midaug ug sa kamatayon nakabuntog.

Kon sud-ongon Mong pagmahal alang Kanimo gipakita ko
Halos Siya pagahisgutan kay kini sinukod ug mabalhinon.
Pakitaon Mo na ako sa hingpit Mong kaayo,
Ug pasabta ako sa pagkamadanihon Mo

Pun-a kining kasingkasing ko
Sa gugma alang Kanimo.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive