Yutang Tabonon

Rudy Villanueva - Gounod

Yutang tabonon, piniling Lungsod sa Sidlakan
Nga gihi-usa sa Kristohanong Simbahan!
Duyog kita sa awit sa pasalamat, tingog kini sa daghang katuigan,
Nga nagmaya sa kang Kristo nga pagbuntog
Sa mabangis nga gahum sa kangitngitan.
Iyang gahum nagpadayon pagpapanalipod,
Aron ang mahal nga tinoohan magpabilin kanunay
Atong isangyaw ang kang Kristong pagtulon-an,
Atong isalikway ang mabudhiong pulong.
Diosnong magtutudlo gimahal ang Imong sugo
Nag-ila kami, Ginoo, sa Imong Santos nga gahum
Dinhi s'among yuta gilitok ang Imong Ngalan
Among Manluluwas sa tanang katalagman.
Hari s'among Lungsod pangulohi sa gihapon
Magpadayon Ka pagmando sa yutang Pilipinhon.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive