Himaya sa Diyos

Narcisa Fernandez, fma

Koro:
Himaya sa Dios didto sa langit.

Ug kadait sa Iyang mga tawo dinhi sa yuta.
Ginoong Dios, langitnong Hari, Dios Amahan makagagahum sa tanan,
Nagasimba kami Kanimo, nagpasalamat kami Kanimo,
Nagadayeg kami Kanimo tungod sa Imong himaya.
Ginoong Jesu-Kristo, bugtong Anak sa Amahan,
Ginoong Dios, Kordero sa Dios.
Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy-i kami.
Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo.

Kay Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo,
Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesu-Kristo,
Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan.

Amen. Amen.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive