Kay kita Usa ra

Narcisa Fernandez, fma

Koro:
Kay kita usa ra sa gugma ni Kristo, Kon namatay kita uban kaniya,
Mabanhaw kita sa kinabuhing dayon.

Kon sa imong kinabuhi, gugma ang kadasig,
Ayaw na pangita ug lain pang butang, kay ang Ginoo anaa kanimo.

Kon aduna kay igsoon nag-antus sa kasakit;
Lig-ona ang pagtuo sa langitnong gahum, kay ang Ginoo mao ang paglaum.

Kon ang imong kasing kasing napuno sa kalipay,
Kalipay ihatag mo sa mga nagsubo, ang pahiyum mo, mobalik kanimo.

Kon ikaw manggiangayon sa isigkatawo,
Kalipay nga diosnon ang imong maangkon, ug magpuyo ka sa kalipay'ng dayon.

Kon dawaton ta ang Ginoo sa bug-os nga gugma;
Kalipay nga diosnon ang atong maangkon, kay ang Ginoo labing malipayon.

1 comment:

Previous Posts

Posts in our Archive