Dawata, O Ginoo

Rudy Villanueva

Dawata, O Ginoo, kining among mga gasa,
Timaan sa 'mong gugma sagupa ug santosa.
Kining pan ug kining bino, ginama sa kamot sa tawao.

Ang Imong mga grasya bunga s'among pangaliya,
Ihatag na kanamo, O langitnong Amahan.
Sa tanan panalangini, sa kaduat panalipdi.

Ang mahal Mo nga lawas ug bilihon Mong dugo,
Himoang kaluwasan , kinabuhi sa tanan.

No comments:

Post a Comment