Magsaulog kita Karon

Narcisa Fernandez, fma

Koro:
Magsaulog kita karon sa kalipay atong awiton;
Kay sa kauhaw ug kagutom, ang Ginoo nagapakaon.
Sa takna sa kawad-on ang ginoo ang paglaum.
Nan, atong saulogon, ang gasang diosnon.

Ania kami Ginoo, naghiusa kami sa pagtoo
Pun-a ang among kasingkasing sa buhing tinapay Ginoo.

Gigutom kami Kanimo, dili lang sa yutan-ong kalan-on,
Busga ang among kasingkasing sa Imong langitnong pagkaon.

Hatagi kami Ginoo, sa matuod nga kagawasan.
Pun-a ang among kasingkasing sa Imong kamatuoran.

Gihidaw kami Ginoo, sa matuod nga gugma'g kalinaw.
Pun-a ang among kasingkasing sa Imong halangdong pagduaw.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive