Santos (Cebuano)

Narcisa Fernandez, fma

Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman.
Puno ang langit ug yuta sa Imong himaya, Osana, osana sa kahitas-an.
Daygon ang naga-anhi sa ngalan sa Ginoo. Osana, Osana sa kahitas-an.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive