Kuhaa, O Dios

Eddie Hontiveros, SJ

Kuhaa, O Dios, ug dawata, ang akong kasing kasing
Ang akong salabutan, uban ang kabubut-on ko.
Tanang mahuptan ko, kaugalingon ko, tanan akong ihalad Kanimo.

Tanan kong butang Imo man, Ginoo, Kanimo ibalik ko.
Pamulong lang ug mando-i ako, sibo sa kabubut-on Mo.
Pagsugo lang, O Ginoo ko, sa pagtuo andam ako,
Kon maangkon ko ang grasya ug ang gugma Mo, ang tanan talikdan ko.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive