Sa Talad ni Jesuskristo

Florencio Salvador - Fruto Ramirez, SJ

Koro:
Dali, kamong mga nagbug-atan ug papahulayon Ko kamo.
Dali, pangaon panginum kamo sa talad ni Jesuskristo.

Jesus Tinapay sa kinabuhi, halad nga lunsay sa sala bugti.
Dawata ninyo ug kan-a 'Yang grasya tagamtama.

Jesus ilimnon sa kaluwasan, Dugong giula alang sa tanan.
Dawata ninyo ug imna ang kopa sa 'Yang gugma.

Jesus Maayo nga Magbalantay, kami nagalindasay
Hangad kami makapahulay sa imong gugmang tinunay.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive