Panalangin ng Bayan

Ali Figueroa - Manoling Francisco, SJ

Koro
Panginoon, dinggin ang aming panalangin

1. Ipinapanalangin namin, minamahal naming bayan
   Akayin sa paglalakbay patungo sa kapayapaan (Koro)

2. Ipinapanalangin namin, simbahan Mo sa daigdig
   Gawing Mong tapat na saksi ng walang-hanggan Mong pag-ibig (Koro)

3. Ipinapanalangin namin ang bawat mahal sa buhay
   Ibuklod Mo kami sa pag-ibig, ligaya't liwanag Mong tunay (Koro)

4. Ipinapanalangin namin, nakaluklok sa katungkulan
   Bigyan Mo sila ng lakas ipaglaban ang katarungan (Koro)

5. Ipinapanalangin namin, relihiyoso't kaparian
   Na sa kanilang paglilingkod, lagi Ka naming masaksihan (Koro)

6. Ipinapanalangin namin, may sakit at nagdurusa
   Nang lagi nilang maranasang lagi nilang kapiling Ka (Koro)

7. Ipinapanalangin namin, mahal naming yumao na
   Dalhin Mo sila sa 'Yong piling upang sa wakas masilayan Ka (Koro)

8. Ipinapanalangin namin, naliligaw at nakalimutan
   Akayin Mo sila sa liwanag ng kaloob Mong kaligtasan (Koro)

Koda

Panginoon, dinggin ang aming panalangin
Panginoon, dinggin ang aming panalangin.

No comments:

Post a Comment