Poon, Iyong Kahabagan

Rolando Tinio, Eddie Hontiveros

Poon, Iyong kahabagan ang aming pagmamagaling.
Tulutan Mo, Poong Mahal, na puso nami'y masaling.

Hesus, Iyong kahabagan, kaming mga patay-loob.
Tulutan mo, Poong Mahal, na matalima Kang lubos.

Poon, Iyong kahabagan, kaming duwag makisangkot.
Tulutan Mo, Poong Mahal, na tawag Mo ay masagot.

No comments:

Post a Comment