Santo (Pastorela 2)

E.P Hontiveros, SJ

Santo, Santo, Santo! Panginoong Diyos na makapangyarihan
Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian Mo.
Osana, osana sa kaitaasan! Osana, Osana sa kaitaa-san!

Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Osana, Osana sa kaitaasan! Osana, Osana sa kaitaa-san!

No comments:

Post a Comment